BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

 

Bitlis Eren University          Kapak Resmi

  • Hakem değerlendirilmesinden sonra kabul edilen özet bildiriler II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (E-kitap) olarak Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanacaktır. Tam metin bildiri kitabı yayımlanmayacaktır.
  • Ayrıca Sosyal bilimlerin; İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, İletişim, Gastronomi ve Turizm alanlarında tam metin gönderen katılımcıların tam metinleri uluslararası alan endeksinde taranan Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (BERSAD) hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. 
  • Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bersad)
  • Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Sanat Tarihi,  İlahiyat ve  Müzik Performansı alanlarında tam metin gönderen katılımcıların tam metinleri ulusal ve uluslararası alan endekslerinde taranan EREN Dergisi'nde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
  • Bitlis Eren Üniversitesi EREN Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/eren)

For Instagram