BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

 

KONGRE GENEL KURALLARI

 • Bildiri dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır.
 • Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Çalışmaların İntihal Oranı %15’i geçmemelidir.
 • Kongremiz yeni doçentlik başvuru kriterlerini karşılamaktadır. 

ÖZET METİN YAZIM KURALLARI

 • Özet metinler belirlenen yazım standartları ve ekteki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Aksi takdirde özet metinler hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilecektir.
 • Özet metinler en az 250 en çok 500 kelimeden;  anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özet metinler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.
 • Özet metinlerin başlığı Times New Roman, 14 punto, koyu, büyük harf ve ortalanmış şekilde düzenlenmelidir.
 • Özet metinlerin içeriği ise Times New Roman, 11 punto, normal, iki yana yaslı, 1,15 satır aralığı, paragraf aralıkları önce: 6nk, sonra 6 nk, paragraf başı 1.25 cm girintili olmalıdır.
 • Yazar isimleri alt alta, sağa yaslı ve yazar isimlerinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Dipnot verilerek; unvan, kurum, mail adresi ve orcid numarası eklenmelidir.

NOT: Özet bildiriler Bilim ve Hakem Kurulunda yer alan en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerden ikisinin olumlu karar verdiği bildiriler kabul edilecektir.

Özet Metin Şablonu İçin Tıklayınız...

 

 

 

 • Özet metinler bildiri şablonuna göre hazırlanarak sbk@beu.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. 
 • Abstracts should be prepared according to the paper format and send to the sbk@beu.edu.tr e-mail address.

YAYIN İMKANLARI

 • Hakem değerlendirilmesinden sonra kabul edilen özet bildiriler II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (E-kitap) olarak Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanacaktır. Tam metin bildiri kitabı yayımlanmayacaktır.

 • Ayrıca tam metin gönderen katılımcıların tam metinleri ulusal ve uluslararası alan endekslerinde taranan Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi (BERSAD) ve EREN Dergilerinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. 

 • Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Eren Sosyal Araştırmalar Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bersad)

 • Bitlis Eren Üniversitesi EREN Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/eren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Instagram